, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky

Posts by admin

POZVÁNKA OZ 30. 1. 2019

Posted by on Jan 23, 2019

Dňa 30. 1. 2019 t.j. v stredu o 18.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove. PROGRAM: Otvorenie Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie Určenie rozpočtových zdrojov pre jednotlivé organizácie – poskytnutie dotácií z rozpočtu obce žiadateľom v zmysle platného VZN Prijatie VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka.. Úprava rozpočtu na rok 2019 Rokovací poriadok Výjazdové rokovanie vlády – informovanie Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu Reedukačné centrum...

Read More

Oznam o výberovom konaní 16.1.2019

Posted by on Jan 16, 2019

Oznam o výberovom konaní 16.1.2019

Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov1 vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 6. február 2019 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu na Obecnom úrade Spišský Hrhov. Viac informácii v dokumente .pdf  

Read More

POZVÁNKA OZ 15. 1. 2019

Posted by on Jan 11, 2019

OBEC SPIŠSKÝ HRHOV, SNP 10, 053 02 SP. HRHOV POZVÁNKA   Dňa 15. 1. 2019 t.j. v utorok o 8.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove. PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie 3. Schválenie žiadosti o financovanie bytových domov BD1, BD2, BD3, prerokovanie úveru zo ŠFRB – úprava rozpočtu 4. Záver PhDr. Vladimír Ledecký starosta obce Spišský Hrhov 11. 1. 2019

Read More

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2018

Posted by on Dec 10, 2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2018

Dňa  14. 12. 2018 t.j. v piatok o 18.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove. PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie 3. Výročné správy obce Spišský Hrhov za r. 2017 a Správy nezávislého audítora k ÚZ, KÚZ za rok 2017 4. Úprava rozpočtu za rok 2018 5. VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sp. Hrhov 6. VZN č. 5/2018 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov...

Read More

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.12.2018

Posted by on Nov 28, 2018

Dňa  7. 12. 2018 t.j v piatok o 18.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove. PROGRAM: 1. Úvodné náležitosti a) Otvorenie zasadnutia. b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia...

Read More