, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky

NFM

Untitfled-1fdf

Názov projektu:

„Burza partnerov rozvoja lokálnej zamestnanosti„

“Exchange partners of local employment ˮ

Prijímateľ: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

https://www.spisskyhrhov.info/nfm/

http://eeagrants.org/     http://www.eeagrants.sk/

Výška projektového grantu: 72 208 €
Začiatok realizácie projektu: 1.7.2015
Termín ukončenia projektu: 30.4.2017

,,Supported by a grant from Norway”
,,Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu”
,,CO-financed by the State Budget of the Slovak Republic”
,,Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky”

,,Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou”
,,Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border”

Záverečná konferencia a stretnutie partnerov

 

Galéria / Gallery

Záverečná konferencia 15.2.2017

Školiaci modul 30.1.2017

Školiaci modul 29.3. - 31.3.2017

Školiaci modul 24.4. - 26.4.2017

Školiaci modul 19.4. - 21.4.2017

Školiaci modul 10.4. - 12.4.2017

Školiaci modul 6.2.2017

Školiaci modul 1.2.2017

Informačný workshop 24.2.2017

Informačný workshop 17.1.2017

Informačný workshop 4.4.2017

Burza zamestnanosti 3.2.2017

Burza inovatívnych technológii 2.2.2017

Burza zamestnanosti 9.12.2016

Burza inovatívnych technológií 7.12.2016

Burza zamestnanosti 5.12.2016

Burza inovatívnych technológií 14.9.2016

Burza zamestnanosti 13.9.2016

17.08.2016/05.10.2016/30.11.2016 - Stavebné úpravy - Pálenica / Reconstruction - Palenica

03.06.2016 - Stavebné úpravy - Pálenica / Reconstruction - Palenica

03.06.2016 - Konferencia partnerov / Partners Conference

 

03.12.2015 - Oznamenie o stretnutí partnerov

Prezrite si oznámenie kliknutím na odkaz nižšie:

Oznamenie o stretnutí partnerov.pdf

 

 

SK – Burza partnerov rozvoja lokálnej zamestnanosti

Realizácia projektu v rámci Programu financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu. Cezhraničná spolupráca, medzi Nórskym kráľovstvom, Ukrajinou a Slovenskou republikou. Zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre sieť partnerov a nezamestnaných. Tento problém sa týka najmä Rómov, mladých nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných dospelých. Podpora bude prebiehať formou sprostredkovania informácii o inovatívnych prístupoch a technológiách, ktoré sú využiteľné pri tvorbe pracovných miest pre nezamestnaných, ako aj poradenstvá a práce s nezamestnanými. Väčšina aktivít projektu bude realizovaná v obci, Spišský Hrhov, časť aktivít na Ukrajine ( Užgorod, Veľký Bereznyj ). Žiadateľ, čiže, obec, Spišský Hrhov, plánuje realizovať pravidelné výstavy ekologických a udržateľných technológii, ako ja burzy práce pre nezamestnaných. V obci bude stavebne pripravený priestor pre realizáciu búrz zamestnanosti a búrz inovatívnych technológii, ako ja pravidelnej práce s cieľovými skupinami. V tomto priestore budú realizované pravidelné stretnutia partnerov a aktivity určené pre nich, ako workshopy a semináre.

Kontakt:

Mgr. Miroslava Polomčáková
Projektový a finančný manažér projektu
Telefón: +421 915 857 805
Email: polomcakovam@gmail.com

 

 

EN – Exchange partners of local employment

Implementation of the project within a program financed by the Norwegian Financial Mechanism. Cross-border cooperation between the Kingdom of Norway, Ukraine and the Slovak Republic. The project aims to create conditions for a network of partners and the unemployed. This applies in particular to the Gypsies, young unemployed and long-term unemployed adults. The support will take the form of relaying information on innovative approaches and technologies that are useful in creating jobs for the unemployed, as well as counseling and work with the unemployed. Most of the activities of the project will be implemented in the village Spišský Hrhov, part of the activities in Ukraine (Uzhgorod, Great Bereznyj). The applicant, ie, village, Spišský Hrhov plans to implement regular exhibitions of ecological and sustainable technologies, as well as a stock exchanges for the unemployed. The village will prepare a space for the implementation of the employment exchanges and exchanges of innovative technology, as a regulary working with target groups. In this space will be implemented a regular partnerś meetings and activities designed for them, such as workshops and seminars.

Contact:

Mgr. Miroslava Polomčáková
Project and financial manager of project
Telephone: +421 915 857 805
Email: polomcakovam@gmail.com