, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky

Realizované projekty EÚ

2x3 b.j. radovej zástavby nižšieho štandartu

Od Levoče po Spišský Hrad

project.log

Obec Spišský Hrhov a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

Obec Spišský Hrhovsa v lete 2017 pripojila do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je jedným z pilierov národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) s názvom: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pilotnú schému tvorí 12 pilotných projektov, testujúcich nové modely zapájania verejnosti do tvorby verejných politík na štyroch úrovniach verejnej správy:

 • úroveň miestnej územnej samosprávy
 • úroveň regionálnej územnej samosprávy
 • mikroregionálna úroveň
 • národná úroveň (štátna správa)

Pilotný projekt: Od Levoče po Spišský Hrad, politiky medzi-obecnej spolupráce

Cieľom projektu je vytvoriť také synergické prostredie v rámci klastra siedmich spriatelených obcí na východe Slovenska, aby bolo možné v rámci tohto zoskupenia tvoriť verejné politiky na základe spoločného procesu za účasti obyvateľov týchto obcí. Obce si často nevedia s tvorbou sociálno-ekonomického rozvoja svojho rozvoja z dôvodu rôznych prekážok, ako nedostatok financií, či administratívnych kapacít. Z toho dôvodu vytvoríme priestor na spoluprácu s dôrazom na kultúrny rozvoj a zachovanie kultúrneho dedičstva, integráciu marginalizovaných, znevýhodnených a sociálne vylúčených osôb, zamestnanosť v rámci zapojených obcí. Na príprave Plánu komplexného sociálno-ekonomického rozvoja na úrovni klastra, alebo aj mikroregiónu je nevyhnutné pracovať najmä s obyvateľmi spolupracujúcich obcí a jednotlivými zložkami populácie tak, aby nastavenýplán a jeho riešenia našli pochopenie a odozvu verejnosti. Zámerom je práve v spolupráci s obyvateľmi hľadať efektívne riešenia vyúsťujúce do spoločného plánu rozvoja obcí v našom mikroregióne.

Aktivity projektu budú pozostávať z súčasných strategických dokumentov a relevantných informačných zdrojov všetkých zúčastnených obcí. Potrebná bude realizácia auditu územia zúčastnených obcí a realizácia participatívnej tvorby plánu komplexného mikroregionálneho rozvoja. Počas realizácie projektu budeme organizovať verejné stretnutia s obyvateľmi obcí a mnohé iné aktivity. Všetky aktivity budú uskutočňované v spolupráci s našim hlavným partnerom Centrom antropologických výskumov.

Hlavné výstupy

 • Plán komplexného klastrového/mikroregionálneho rozvoja
 • Metodika tvorby plánu komplexného mikroregionálneho rozvoja a participácie občanov na klastrovej/mikroregionálnej úrovni
 • Komplexná analýza územia, ekonomického, sociálneho a ľudského kapitálu zúčastnených obcí

Kontaktné osoby:

Obec Spišský Hrhov

 • PhDr. Vladimír Ledecký: spissky.hrhov@vmnet.sk, 053/4592 238
 • PaedDr. Michal Smetanka: michal.smetanka@gmail.com, 0918 672 660, 0907 931 192

Centrum antropologických výskumov:

 • Judita Gogová: judita.gogova@gmail.com, 0903 641 731
 • Miroslav Pollák: miropollak123@gmail.com, 0905 436 959
 • Alexander Mušinka: alexander.musinka@gmail.com, 0905 436 538

Predstavujeme pilotný projekt č.5.pdf

 

project.log2

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

banner-tsp-wide

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekteTerénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomociterénnych sociálnych pracovníkovaterénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregovanéa sociálne vylúčené komunity.Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti,zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

 • Zmluva o spolupráci číslo: N20160127021
 • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : február 2016
 • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: jún 2019

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankynenašej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Zuzana Kučerová

Terénna pracovníčka/pracovník: Mária Semanová

E- mail: kucerova@spisskyhrhov.sk, semanova@spisskyhrhov.sk

Tel. kontakt: 053/4699158, 0907 116 676

Adresa kancelárie: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Komunitné centrum v obci Spišský Hrhov

Untitled-1fdf

Názov projektu: Komunitné centrum v obci Spišský Hrhov

Operačný program: Regionálny operačný program

Opatrenie: 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Oprávnené náklady: 202 363,79 €

Výška NFP: 192 245,60 €

Cieľ projektu: Vytvoriť priestor pre celoživotné vzdelávanie a kvalitné trávenie voľného času Rómov v obci Spišský Hrhov. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie.

Špecifické ciele projektu:

 • Komunitné centrum – rekonštrukcia budovy
 • Zabezpečiť materiálno-technické sprevádzkovanie KC v obci
 • Podporné aktivity

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program. http://www.ropka.sk/.

Nová budova ZŠ - zateplenie a Budova telocvične - zateplenie

Untitled-1fdf

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Názov projektu: Nová budova Základnej školy – zateplenie a Budova telocvične – zateplenie.

Cieľ projektu: Zlepšiť podmienky pre formálne, neformálne i celoživotné vzdelávanie marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom rekonštrukcie, rozšírenia prostredníctvom prístavby, modernizácie vybavenia základnej školy Spišský Hrhov, čím sa zvýši kvalita poskytovaných služieb výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepší dostupnosť výchovno-vzdelávacej inštitúcie pre MRK.

Začiatok realizácie projektu: 03/2015

Skončenie realizácie projektu: 11/2015

Výdavky projektu a NFP: Celkové oprávnené výdavky: 168 578,08 €. Požadovaná výška NFP: 160 149,18 €.

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 5 % zo zdrojov žiadateľa – obec Spišský Hrhov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program. http://www.ropka.sk/.

Burza partnerov rozvoja lokálnej zamestnanosti

Názov projektu: Burza partnerov rozvoja lokálnej zamestnanosti

Program: SK08 Cezhraničná spolupráca

Zámer projektu

Zámerom je vytvoriť podmienky pre sieť partnerov a nezamestnaných, ktoré budú vplývať na zlepšovanie zamestnanosti Rómov, mladých nezamestnaných a ťažkozamestnateľných, v podmienkach ekonomicky slabo rozvinutých prihraničných regiónov. V konkrétnej podobe sa vďaka projektu upevní sieť partnerov pre sociálnu ekonomiku a zamestnanosť. Najpodstatnejšia časť projektu bude realizovaná v obci Spišský Hrhov – tu bude stavebne pripravený priestor pre realizáciu búrz zamestnanosti a búrz inovatívnych technológií ako aj pravidelnej práce s cieľovými skupinami. Cieľ projektu: Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce

Hlavný partner

Obec Spišský Hrhov, samospráva; obec ktorá bola označená za jednu z najprogresívnejších obcí na Východnom Slovensku, vybudovanú a modernú nielen z hľadiska technickej infraštruktúry, ale aj vysokou úrovňou občianskej angažovanosti a participácie.

Partneri projektu

 • Bryne vidaregåande skole, Nórsko – stredná škola, partner prispeje konzultáciami o podobách sociálnej ekonomiky v Nórsku a inovatívnych spôsoboch práce s mladými nezamestnanými. Je dôležitým článkom budovania siete partnerov pre sociálnu ekonomiku medzi Slovenskými a Ukrajinskými organizáciami a inštitúciami.
 • Великоберезнянська селищна рада, Ukrajina – samospráva – partner je odborným garantom realizácie aktivít na Ukrajinskom území. Poslaním partnera je prenášať koncept sociálneho podnikania na Ukrajinu a implementovať ho v rámci svojich pomerne širokých kompetencií.
 • Maladižne obednanja “Majbutne”, Ukrajina, občianske združenie; partner bude prostredníctvom svojich odborníkov v spolupráci s expertami projektu tvoriť analýzy možností zamestnanosti na svojom území a participovať na spoločných komparatistických štúdiách.
 • Agentúra regionálneho rozvoja prešovského samosprávneho kraja, Slovensko – vďaka svojej regionálnej pôsobnosti, predovšetkým však odbornej zdatnosti je jeho úlohou poskytovať cenné rady pri realizácii aktivít. Partner je dôležitou súčasťou vytváranej siete partnerov.
 • Regionálne rozvojové partnerstvo, Veľký Šariš – občianske združenie, vďaka bohatým skúsenostiam so sieťovaním a tvorbou partnerských sietí bude partner garantom tvorby kvalitnej a udržateľnej siete partnerov pre sociálnu ekonomiku.
 • MVMgroup, s.r.o. – partner bude spoluorganizátorom burzy zamestnanosti a burzy inovatívnych technológií, kde bude jedným z hlavných aktérov.
 • Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Sp. Podhradie, rozp. org. samosp. kraja.; – partner je jedným zo zakladajúcich členov siete partnerov pre sociálnu ekonomiku.
 • Agro – Real, s.r.o., Nižné Repaše; partner bude spoluorganizátorom burzy zamestnanosti a burzy inovatívnych technológií, kde bude jedným z hlavných aktérov.
 • OZ Spiš – združenie pre obnovu a rozvoj regiónu, Sp. Hrhov; svojou aktívnou účasťou v prípravných i implementačných procesoch projektu bude dôležitým článkom posilňovania a udržiavania bilaterálnych vzťahov.
 • Obec Studenec, samospráva; úlohou partnera je vďaka svojej lokálnej a mikroregionálnej pôsobnosti asistovať pri realizácii aktivít, hlavne tých, ktoré sa týkajú mikroregionálneho dopadu.

Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania

logo obecne podniky Erasmus

baner-epic-2

Názov projektu

Strengthening of the capacities od individuals through establishment of the municipality social business/ Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania

Program: Erasmus+

Začiatok projektu: 1.9.2014

Trvanie projektu: 36 mesiacov

Zámer projektu

Vytvoriť akreditovaný vzdelávací program v oblasti sociálneho podnikania určený pre samosprávy a prostredníctvom transformácie vzdelávacieho programu do e-verzie uverejnenej na internete vytvoriť databázu voľne šíriteľných informácií ohľadom obecného sociálneho podnikania realizovaného za účelom podpory kapacít ľudí s nízkou mierou vzdelania a kvalifikácie

Hlavný cieľ

Zvýšiť kvalifikačnú úroveň u min. 20 ľudí s nízkou mierou vzdelania a kvalifikácie prostredníctvom ich zapojenia do činností sociálnych obecných podnikov – posilniť podnikateľské zručnosti a myslenie

Cieľové skupiny

Zástupcovia obcí – hlavnou cieľovou skupinou sú zástupcovia obcí, ktoré majú záujem o založenie obecného sociálneho podniku. Hlavný dôraz kladený na obce s počtom obyvateľov do 3000 z PO, KE a BB kraja. Ľudia s nízkou mierou vzdelania zo zapojených obcí. Tvorcovia legislatívy a programov zameraných na podporu regionálneho rozvoja.

Hlavný partner

EPIC, nezisková organizácia (austrálska organizácia, ktorá ma pobočky po celej Európe), jedna z najrešpektovanejších neziskových organizácií v Austrálii, pracujúcich v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti pre ľudí znevýhodnených na trhu práce.

Partneri projektu

 • Obec Spišský Hrhov, samospráva zriadená zo zákona, jedna z najprogresívnejších obcí na Východnom Slovensku
 • Otevřená společnost, o.p.s., spoločnosť zameraná na rovnosť príležitostí, budovanie kapacít pre mimovládne organizácie, voľný prístup k informáciám a spoluúčasť občanov na verejných záležitostiach
 • ZAVOD PREMIKI, so.p. ; Slovinsko, sociálny podnik, ktorý sa venuje ľuďom s postihnutím, ich rodinám a priateľom. Prevádzkujú profesionálne služby na slovinskej ale aj medzinárodnej úrovni.
 • Nomada, Poľsko; mimovládna organizácia, zameraná na popularizáciu a ochranu ľudských práv. Organizácia, ktorá pracuje s marginalizovanými skupinami, akými sú napríklad imigranti, cudzinci a iné menšiny.

Pracovné príležitosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľov obce Spišský Hrhov

Európsky sociálny fond   Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk        www.iazasi.gov.sk

Názov projektu:

„Pracovné príležitosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľov obce Spišský Hrhov“ Kód ITMS: 27120230158 Kód výzvy: ZaSI-FSR-2012/2.2/01 Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Časový rámec realizácie aktivít: 11/2014 –10/2015

Výška NFP: 66 269,64 €

„Priestor pre vašu príležitosť″

Cieľ projektu:

• zvýšiť mieru zamestnanosti v obci Spišský Hrhov formou tvorby nových pracovných miest so zameraním na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK

Špecifické ciele projektu:

• vytvoriť 7 nových pracovných miest cielene pre dlhodobo nezamestnaných príslušníkov MRK a ďalších znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z obce Spišský Hrhov • zabezpečiť činnosť 1 tútora zamestnancov • individuálnym prístupom k jednotlivcom z cieľovej skupiny zabezpečiť potrebnú prípravu na uzavretie dlhodoboudržateľného pracovného vzťahu

Hlavné aktivity:

• aktivita 1: vytvorenie nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a pre príslušníkov MRK • aktivita 2: vyškolenie vybraných pracovníkov • aktivita 3: činnosť tútora zamestnancov

Podporné aktivity:

• riadenie projektu • publicita a informovanosť

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

Zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce Spišský Hrhov

Európsky sociálny fond Zamestnanosť a sociálna inklúzia Fond sociálneho rozvoja

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Kontaktné údaje: tel.: 053/4592 238, fax: 053/4592 238, spissky.hrhov@vmnet.sk,www.spisskyhrhov.sk

Názov projektu: Zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce Spišský Hrhov rozvojom a posilnením kapacít obecnej firmy

Cieľové skupiny: obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít; nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, písania a počítania; rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky

Plánované aktivity projektu:

 • A1: posilnenie personálnej a priestorovej kapacity obecnej firmy pre rozšírenie činnosti o zamestnanecký a podnikateľský inkubátor
 • A2: príprava a realizácia vzdelávacích modulov pre zlepšenie adaptability cieľových skupín
 • A3: vytvorenie zamestnaneckého a podnikateľského inkubátora
 • A4: príprava a realizácia vzdelávania, zameraného na zamestnanie v prevádzke veľkého zamestnávateľa
 • A5: vytvorenie podmienok pre rozvoj poľnohospodárstva sociálne znevýhodnených
 • Podporné aktivity
 • Riadenie projektu
 • Publicita a informovanosť

Výška nenávratného finančného príspevku: 252.532,27 EUR

www.esf.gov.sk www.fsr.gov.sk

Súbor na stiahnutie - Tlačová správa.

Aktualizované dňa: 8.6.2010

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Inzerát

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov Názov projektu: Zvýšenie zamestnanosti obyvateľov obce Spišský Hrhov rozvojom a posilnením kapacít obecnej firmy Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Miesto realizácie aktivít projektu: Obec Spišský Hrhov, okres Levoča, Prešovský samosprávny kraj Trvanie realizácie projektu: 06/2010 – 05/2012 Výška nenávratného finančného príspevku: 252.532,27 EUR Kontaktné údaje: tel.: 053/4592 238, fax: 053/4592 238, spissky.hrhov@vmnet.skwww.spisskyhrhov.sk

Ciele projektu: Zlepšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť obyvateľov obce aktivitami existujúcej OF, vytvoriť podmienky pre poľnohospodársku výrobu sociálne znevýhodnených.

Špecifické ciele projektu:

 • ŠC1: Posilnenie personálnych a priestorových kapacít obecnej firmy pre rozšírenie činnosti o zamestnanecký a podnikateľský inkubátor.
 • ŠC2: Príprava a realizácia vzdelávacích modulov, zameraných na zlepšenie adaptability príslušníkov cieľových skupín na trhu práce.
 • ŠC3: Vytvorenie zamestnaneckého a podnikateľského inkubátora, zameraného na drevovýrobu, drevostavebníctvo, maloobchod, cestovný ruch a poľnohospodárstvo.
 • ŠC4: Vytvorenie podmienok pre tvorbu nových pracovných miest prípravou budúcich zamestnancov pre veľkého investora v obci.
 • ŠC5: Vytvorenie podmienok pre poľnohospodársku rastlinnú výrobu sociálne znevýhodnených, zameranú na podporu samozásobiteľstva.

Hlavné aktivity projektu:

 • A1: posilnenie personálnej a priestorovej kapacity obecnej firmy pre rozšírenie činnosti o zamestnanecký a podnikateľský inkubátor
 • A2: príprava a realizácia vzdelávacích modulov pre zlepšenie adaptability cieľových skupín
 • A3: vytvorenie zamestnaneckého a podnikateľského inkubátora
 • A4: príprava a realizácia vzdelávania, zameraného na zamestnanie v prevádzke veľkého zamestnávateľa
 • A5: vytvorenie podmienok pre rozvoj poľnohospodárstva sociálne znevýhodnených
 • Podporné aktivity
 • Riadenie projektu
 • Publicita a informovanosť

Cieľové skupiny: obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít; nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, písania a počítania; rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky

Spolupráca s partnermi v rámci projektu: Sociálny podnik, OZ Spiš, MVM Group Spišský Hrhov, MimoArt Spišský Hrhov, TagDesign Poprad, ÚPSVaR Levoča

www.esf.gov.sk www.fsr.gov.sk

Súbor na stiahnutie - inzerát.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Terénna a komunitná sociálna práca

Európsky sociálny fond Zamestnanosť a sociálna inklúzia Fond sociálneho rozvojaObec Spišský Hrhov úspešne ukončila projekt Terénnej a komunitnej sociálnej práce v Spišskom Hrhove a Roškovciach, ktorý realizovala v období od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2010.

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Kontaktwww.spisskyhrhov.sk

Názov projektu: Terénna a komunitná sociálna práca v Spišskom Hrhove a Roškovciach

Cieľovými skupinami pre ktoré bol projekt prioritne určený boli: občania v nepriaznivej sociálnej situácii, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori, dlhodobo nezamestnaní a  znevýhodnené skupiny nezamestnaných, nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby, mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti.

Zrealizované aktivity: Výkon terénnej a komunitnej sociálnej práce v znevýhodnených lokalitách, ktoré obývajú ohrozené a marginalizované rómske komunity, ktorý v sebe zahŕňal činnosti zamerané na zlepšenie školskej dochádzky školopovinných detí, spoluprácu so ZŠ, ŠZŠ, ÚPSVaR, občianskych združení.

Výstupy a dosiahnuté výsledky tvorila: poskytnutá pomoc osobám ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti prioritne pre marginalizované rómske komunity, využívanie služieb TSP a ATSP osobami cieľovej skupiny v oblasti sociálnej inklúzie, riešenie prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany, eliminácia sociálno – patologických javov, zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti cieľových skupín, zlepšenie životných podmienok v oblasti zdravia, bývania, vzdelávania.

Získaný nenávratný finančný príspevok: 45 658,40 EUR

www.esf.gov.sk www.fsr.gov.sk

Súbor na stiahnutie - Záverečná tlačová správa.

Aktualizované dňa: 12.4.2010

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Rozvoj sociálnych služieb v Spišskom Hrhove a Roškovciach

Európsky sociálny fond Zamestnanosť a sociálna inklúzia Fond sociálneho rozvoja

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Kontaktné údaje: tel.: 053/4592 238, fax: 053/4592 238, spissky.hrhov@vmnet.sk,www.spisskyhrhov.sk

Názov projektu: Rozvoj sociálnych služieb v Spišskom Hrhove a Roškovciach

Cieľ projektu: zabezpečenie kvalitných služieb starostlivosti pre obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom efektívnych foriem sociálnej práce.

Špecifické ciele projektu:

 1. realizovať sociálnu prácu v znevýhodnených lokalitách, ktoré obývajú ohrozené a marginalizované rómske komunity, eliminovať účinky sociálno – patologických javov
 2. vytvoriť podmienky pre uľahčenie vstupu na trh práce príslušníkov rómskeho etnika a ostatne sociálne vylúčených osôb a reálne zníženie ich nezamestnanosti
 3. vytvoriť podmienky pre začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít a ostatne sociálne vylúčených osôb do majoritnej spoločnosti obce
 4. vytvoriť podmienky pre zlepšenie školskej dochádzky rómskych detí, zdravý spôsob života, využívanie voľného času, vzdelávacie a komunitné aktivity

Cieľové skupiny: občania v nepriaznivej sociálnej situácii, plnoleté fyzické osoby, rodiny a ich rodinní príslušníci, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, zemepisne izolované skupiny, obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori, dlhodobo nezamestnaní a  znevýhodnené skupiny nezamestnaných, nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom, vzdelania, obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby, mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti, ženy po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva.

Hlavná aktivita projektu: Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti(sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti obce.

Podporné aktivity:

 1. Riadenie projektu
 2. Publicita a informovanosť

Výška nenávratného finančného príspevku: 88 634,48 EUR

Správy z realizovaných aktivít

www.esf.gov.sk www.fsr.gov.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Cestou komunitní práce

komunita

 

Reg. číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00380

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Projekt je zaměřen na přenesení inovativních metod práce s romskými komunitami ze Slovenska a jejich aplikaci na práci s příslušníky sociálně vyloučených romských komunit ve městě Brně (Česká republika). Jedná se o metody komunitní práce a komplexní práce s rodinou. V rámci projektu bude založeno a provozováno komunitní centrum, které se stane centrem komplexních služeb pro romské komunity se zaměřením na řešení otázky zaměstnanosti. Činnosti projektu budou zaměřeny na práci s rodinami jako celky, důraz bude kladen na získávání pracovních návyků a dalších kompetencí nezbytných k uplatnění na trhu práce. Zvláštní pozornost bude věnována práci s pachateli trestných činů, kterým byly uděleny alternativní tresty a těm, kteří opustili zařízení pro výkon trestu odnětí svobody s cílem získání pracovních návyků, uplatnění na trhu práce a předcházení páchání další trestné činnosti Know-how projektu bude aktivně šířeno mezi klíčové aktéry z oblasti práce s romskými komunitami a bude podporována a zintenzivňována spolupráce mezi zainteresovanými subjekty v této oblasti. Výstupy projektu budou Metodika založení a provozu komunitního centra v sociálně vyloučených lokalitách a  Metodika práce s pachateli trestných činů se zaměřením na uplatnění na trhu práce. Obě metodiky budou moci využít i další organizace pracující s romskými komunitami.

Partnery projektu jsou slovenská pobočka organizace Člověk v tísni o.p.s. a slovenská obec Spišký Hrhov. Spolupracující organizací bude především Probační a mediační služba (ČR) a řada dalších organizací a institucí zabývajících se prací s romskými komunitami.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Partnery projektu jsou slovenská obec Spišský Hrhov a nezisková organizace Člověk v tísni, o.p.s. – pobočka Slovensko.

Projekt EQUAL – Šanca odsúdeným

Alternatívne tresty – pojem, s ktorým sa práve v týchto dňoch stretávame častejšie. Prečo asi? Prispel k tomu novoschválený Trestný zákon a Trestný poriadok, ktoré ponúkajú aj inú možnosť potrestania páchateľa, než je uloženie trestu odňatia slobody. Hoci novela zákona by mala byť účinná od januára 2006, samospráva, inštitúcie, MVO, proste prax, nie je na túto skutočnosť dostatočne pripravená.

Človek vracajúci sa z výkonu trestu potrebuje hlavne peniaze, prácu, strechu nad hlavou a to rýchlo. Kto mu to všetko dá?????? Nie sme na to vybavení. Jednoducho, človek, ktorý je prepustený z VTOS (Výkonu trestu odňatia slobody) nie je rovnocenným partnerom ostatných občanov. Stále naráža na bariéry a prekážky a je odmietaný.Všetko toto vyvoláva potrebu riešiť túto situáciu, nachádzať nové postupy, metódy so zreteľom na humanizáciu spoločnosti po každej stránke.

 

Projekt, ktorý naša obec začala a ktorého názov vystihuje jeho cieľ: Šanca odsúdeným má pomôcť všetkým tým, ktorí našu pomoc potrebujú, ktorí aj napriek tomu, že si želajú žiť ináč nemajú potrebné informácie, financie, možno silu začať…. Projekt schválený v rámci Iniciatívny spoločenstva EQUAL v spolupráci so zmluvným nadnárodným partnerom z Francúzska, Poľska, Talianska, Litvy, Španielska v sebe zahŕňa aj výmenu skúseností a postrehov, spolupráce práve pri plnohodnotnom začleňovaní sa tejto rizikovej skupiny občanov do spoločnosti a uplatnení sa na trhu práce a vytvorenie podmienok pre zavádzanie alternatívnych trestov v samosprávach a iných organizáciách.

Naše iniciatívy smerujú k zamestnávaniu a podpore bývalých odsúdených, pričom sa sústredíme na rozvoj ich pracovných návykov (príprava na trh práce rozvíjaním ich zručností zahŕňa niekoľko druhov kurzov) a pôsobenie na ich reintegráciu do spoločnosti poskytovaním komplexnej odbornej pomoci. Táto aktivita zahŕňa aj vytvorenie poradensko-informačného centra (PICN) v Spišskom Hrhove, v ktorom osoby prepustené z VTOS, osoby ohrozené a ich najbližší nájdu oporu pri riešení svojich problémov. Pôjde aj o spoluprácu medzi ÚPSVaR, potenciálnymi zamestnávateľmi, mimovládnymi organizáciami a pod.

Mladiství prepustení z VTOS, podmienečne prepustené osoby, dlhodobo nezamestnaní v dôsledku prepustenia z VTOS – určite aspoň niektorí z vymenovaných žijú v našej obci. (Ak sa tvárime, že tomu tak nie je, klameme sami seba!) Každodenne sa stretávajú s nepochopením aj napriek tomu, že ich minulosť dosť poznamenala, že svoje prečiny už dávno oľutovali a chceli by žiť ináč….majú problém nájsť si prácu.

Chceli by sme umožniť osobám počas výkonu alternatívneho trestu a osobám ohrozeným zaradiť sa do normálneho života, pomôcť im pri objavovaní nových záujmov, ďalšom samostatnom plnohodnotnom fungovaní a zabrániť im v páchaní trestnej činnosti, ktorej sa už v minulosti dopustili a boli za ňu odsúdení.

Pomôcť im, ak vieme ako, je predsa humánnym poslaním každého z nás.

Model rozvoja a aktivácie ľudských zdrojov prostredníctvom systému aktívnej činnosti

Po prečítaní tohto názvu možno ani netušíte o čom tento článok bude, ale keď Vám poviem, že je to názov projektu o separovanom zbere, určite každému z Vás je hneď jasné o čom bude reč. Najprv Vám trošku pripomeniem ako sme začínali.

Nápad na realizáciu projektu ležal doslova „na ulici.“ Pri návrate z práce si starosta obce všimol jednu Rómku ( týmto sa jej chceme poďakovať ), ako sa snaží z už vyhodeného odpadu vytriediť pre ňu ešte niečo užitočné. Vtedy si uvedomil, že často vyhadzujeme veci, ktoré sa dajú ešte druhotne spracovať, v kontajneroch leží množstvo prírodného odpadu, z ktorého sa dá vyrobiť kvalitný kompost. Za uloženie tohto odpadu treba platiť a tu by sa dali ušetriť finančné prostriedky, ktoré obec vynakladá na likvidáciu tuhého komunálneho odpadu! Nápad bol na svete a k jeho realizácii nebolo ďaleko.

Niekedy vo februári tohto roku každá domácnosť dostala sadu farebných vriec a piktogramovú kartičku, ktorá nám pomáhala naučiť sa správne vytriediť všetky komodity separovaného zberu. Po poskytnutí informácií všetkým domácnostiam sme začali s kontrolou odpadových nádob a vriec s vyseparovaným odpadom. Hneď pri prvom zbere bolo naše zistenie prekvapujúce, na počudovanie sme nezistili žiadne veľké nedostatky. To znamená, že naši obyvatelia naozaj piktogramovú kartičku používajú! Množstvo odpadových nádob pripravených na vývoz klesol z priemerných 280 na priemerných 120 pri jednom zbere. Je to naozaj výborný výsledok. Samozrejme, že kleslo aj množstvo vyvážaného odpadu na skládku. Oproti minulému roku sme za porovnateľné obdobie množstvo TKO znížili takmer o 56 %. Za tieto výsledky treba poďakovať nielen účastníkom projektu, ale hlavne Vám, obyvateľom našej obce, ktorí ste rešpektovali poskytnuté informácie a naše upozornenia, a spoločnými silami sme dosiahli tieto, dovolím si tvrdiť úžasné výsledky:

Rok 2004 Rok 2005
Január 7,00 t 7,90 t
Február 6,50 t 3,61 t
Marec 9,11 t 3,67 t
Apríl 11,78 t 5,82 t
Máj 11,56 t 6,60 t
Jún 11,05 t 3,74 t
Júl 17,23 t 3,58 t
August 12,02 t 3,26 t

 

Čo sa týka separovaného zberu, Technickým službám mesta Levoča sme odovzdali približne 1 950 vriec vyseparovaného odpadu. Je to naozaj chvályhodné, keď Vám záleží na tom, v akom životnom prostredí žijeme. Tu by som chcela vyzdvihnúť p. Dovalu (ul. Gen. Svobodu). K separácii odpadu pristupuje veľmi zodpovedne, konzultuje s nami prípadné nejasnosti, dokonca vyzberal plastové fľaše pohodené v prírode a pripravil ich na vývoz. Za jeho prístup k separácii a za jeho aktivitu mu patrí naša vďaka. Obec Spišský Hrhov mu venuje zvláštnu cenu, ku ktorej mu srdečne blahoželáme.

Bohužiaľ, nedá sa to povedať o všetkých občanoch našej obce. Pýtam sa Vás, ktorí ste vyviezli stavebný odpad, plastové fľaše (!), rozbité umývadlo, plastové fólie, prečo ??? Prečo si niekto dá tu námahu a vyvezie odpad „za dzedzinu“ , napriek tomu , že skoro všetko sa dá vyseparovať, alebo vyhodiť do odpadovej nádoby ( napr. porcelán). Všetko Vám predsa odvezú priamo od vášho domu! Nenechajme sa však znechutiť pár jednotlivcami, ktorí maria našu snahu o pekné okolie našej obce a tešme sa z výsledkov, ktoré sa nám podarilo spoločne dosiahnuť. Možnože si vstúpia do svedomia a nebudú nám pridávať zbytočnú prácu.

Ďakujem všetkým účastníkom projektu za ich dobre odvedenú prácu; za odstraňovanie čiernych skládok odpadu, za to, že sa starali o čistotu na našich uliciach, za úpravu verejných priestranstiev a za všetko ostatné, čo vykonali v prospech našej obce.

Na záver by som chcela zablahoželať tým domácnostiam, ktoré za posledné tri mesiace nepotrebovali vysypať odpadovú nádobu, správne separovali, boli vyžrebovaní a budú odmenení vecnými cenami, ktoré zakúpila Obec Spišský Hrhov:

 • Jozef Galik, Nová ulica
 • Ján Leščák, ul. Osloboditeľov
 • Zdenka Filičková, ul. Komenského
 • Melánia Hagovská, ul. Gen. Svobodu
 • Marián Kačur, ul. Osloboditeľov

Autor: Katarína Kičurová

Podpora služieb cestovného ruchu v Mikroregióne Spišská Občina – Spišský Hrhov a okolie

logo EU logo ROP Štátny znak

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Názov projektu: Podpora služieb cestovného ruchu v Mikroregióne Spišská Občina – Spišský Hrhov a okolie

Cieľ projektu: Zabezpečiť zlepšenie konkurencieschopnosti a vybavenosti územia Mikroregiónu spišskej občiny prostredníctvom infraštruktúry cestovného ruchu.

Začiatok realizácie projektu: 03/2011

Skončenie realizácie projektu: 01/2013

Výdavky projektu a NFP: Celkové oprávnené výdavky: € 182.900,00. Nenávratný finančný príspevok: € 173.755,00

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 5 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program www.ropka.sk

Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

logo EU logo ROP Štátny znak

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Názov projektu: Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov

Cieľ projektu: Revitalizácia centra obce Spišský Hrhov, jej zatraktívnenie prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry v centre obce.

Začiatok realizácie projektu: 10/2009

Skončenie realizácie projektu: 10/2011

Výdavky projektu a NFP: Celkové oprávnené výdavky: € 586.866,13. Nenávratný finančný príspevok: € 557.552,82.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 5 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program www.ropka.sk

Rekonštrukcia a prístavba základnej školy Spišský Hrhov

logo EU logo ROP Štátny znak

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Názov projektu: Rekonštrukcia a prístavba základnej školy Spišský Hrhov

Cieľ projektu: Zlepšiť podmienky pre vzdelávanie prostredníctvom rekonštrukcie samostatného pavilónu a jeho rozšírenia prostredníctvom prístavby v školskom komplexe ZŠ v Spišskom Hrhove.

Začiatok realizácie projektu: 11/2007

Skončenie realizácie projektu: 09/2010

Výdavky projektu a NFP: Skutočne realizované výdavky: € 499.547,81, v tom: EÚ+ŠR: € 474.570,41, VZ: € 24.977,40.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 5 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program www.ropka.sk

Posilnenie a rozvoj personálneho potenciálu obecnej firmy v obci Spišský Hrhov

Európsky sociálny fond Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk   –  www.iazasi.gov.sk

Posilnenie a rozvoj personálneho potenciálu obecnej firmy v obci Spišský Hrhov s cieľom zlepšenia zamestnanosti a zamestnateľnosti príslušníkov MRK

február 2014 – december 2015

Výška NFP: 267 907,04 €

„Priestor pre vašu príležitosť“

 

Cieľ projektu:

 • zlepšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť členov MRK prostredníctvom aktivít existujúceho obecného sociálneho podniku zameraných na prípravu na trh práce

Špecifické ciele projektu:

 • posilnenie personálnej kapacity obecnej firmy pre rozšírenie jej činnosti prostredníctvom zamestnania príslušníkov MRK
 • podporenie novoprijatých zamestnancov obecnej firmy prostredníctvom asistenčnej, tútorskej a koordinačnej činnosti

Hlavné aktivity:

 • aktivita 1: vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov MRK
 • aktivita 2: vytvorenie nových pracovných miest „koordinátora zamestnanosti“

Podporné aktivity:

 • riadenie projektu
 • publicita a informovanosť

„Tento projekt sa realizuje vďaka podopre Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

 

Podpora podnikania obecnej firmy Spišský Hrhov

video bude pridané