, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky

Hlasy Predkov

Galéria – Hlasy predkov
interr

Názov mikroprojektu: HLASY PREDKOV

Program: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Číslo mikroprojektu: INT/ET/PO/1/I/A/0067

Vedúci partner: Obec Spišský Hrhov, www.spisskyhrhov.info

Partner: Starosądecka Fundacja Kultury

Odbobie realizácie:  05/2017 – 04/2018

Hodnota projektu:  33 160,80 €

Spolufinancovanie z fondov EÚ: EFRR: 28 186,68 € – 85%  Štátny rozpočet SR: 3 316,08 € – 10%

Kontakt:  Mgr. Lenka Smetanková, hlasy.predkov@gmail.com, 0908 317 286, koordinátorka projektu

Opis projektu:                     

Impulzom pre prípravu idey poľsko-slovenského mikroprojektu Hlasy predkov je veľmi významný prienik oboch kultúr, ktorým je kultúrne dedičstvo národnostnej menšiny Lemkov. Lemkovia ako etnikum žijúce na území Poľska – Slovenska a Ukrajiny sú spoločným elementom, ktorých hudobnú kultúru chcú partneri verejnosti laickej i odbornej priblížiť, kreatívnym spôsobom pristúpiť k jej hudobnej interpretácii. Navyše podkladom pre spoločné aktivity je vzácny dochovaný nehmotný artefakt, ktorým je odborná publikácia Hlasy predkov.

LEMKOVIA 1 LEMKOVIA 2 LEMKOVIA 3

Fotografie z archívu M.Mušinku umelecky spracované Bogdanom Kiwakom a Marcinom Sarotom.

Po hudobnej stránke pôjde o inovatívne hudobné aranžmány (výlučne akustické nástroje v netradičných zoskupeniach), novátorská práca s pôvodnými piesňovými a textovými materiálmi,využitie originálnych dramatických, pohybových, tanečných a výtvarných prvkov, ktoré majú ambíciu akcentovať pestrosť a jedinečnosť našich tradičných kultúrnych zdrojov, na ktorých je možné kreatívne stavať umelecké smery súčasnosti. Multimediálny program „Hlasy predkov“ bude realizovaný na atraktívnych a pútavých miestach odrážajúcich bohatú históriu, čím zároveň bude tieto miesta propagovať a poskytne ich návštevníkom nevšedný zážitok.

Po odbornej stránke má projekt ambíciu propagovať kultúrne a prírodné dedičstvo slovensko – poľského regiónu, prostredníctvom odborných seminárov a prostredníctvom propagácie ľudovéhoinštrumentára smerujúcej k odbornej i laickej verejnosti, avšak predovšetkým do vzdelávacíchinštitúcií (materských, základných, stredných, vysokých škôl, základných umeleckých škôl) a tiež pre slovenské amabasády v zahraničí.

POPIS HUDOBNYCH NASTROJOV I

POPIS HUDOBNYCH NASTROJOV II

Ciele projektu:

Cieľom projektu Hlasy predkov je propagácia kultúrneho a historického bohatstva slovensko-poľského pohraničia, popularizáciou tradičnej hudby a hudobného inštrumentára prostredníctvom pôvodnej súčasnej umeleckej tvorby a informačnej kampane.

  • ŠC1) Popularizácia slovensko-poľskej hudobnej kultúry, piesňového a hudobno inštrumentálneho
  • zdroja zbierky Hlasy predkov a jeho prenos do 21. storočia prostredníctvom alternatívneho
  • spracovania, moderného umeleckého poňatia.
  • ŠC2) Propagácia ľudových hudobných nástrojov a zbierkového fondu Múzea ľudových hudobných nástrojov

Aktivity:

A) Hlasy predkov - odborné semináre

= odborný exkurz do témy kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia so zameraním na tému vychádzajúcu z odbornej publikácie Hlasy predkov prostredníctvom interaktívnych seminárov s možnosťou otvorenej diskusie k jednotlivým témam. Tieto semináre budú vstupom do problematiky národnostnej skupiny obyvateľov Slovenska a Poľska, ktorými sú Rusíni-Lemkovia a ich špecifické kultúrne dedičstvo, pričom dôraz bude na hodnotnú zachovanú zbierku tradičných piesní z roku 1925-36.

POZVANKA ODBORNY SEMINAR Spissky Hrhov 25 6 2017

Informacny clanok 1 ODBORNE SEMINARE Hlasy predkov

Informacny clanok 2 ODBORNE SEMINARE Hlasy predkov

Informacny clanok 3 ODBORNE SEMINARE Hlasy predkov

SEMINAR 3SEMINAR 2SEMINAR 1

B) Hlasy predkov - tradičné hudobné nástroje poľsko-slovenského Pohraničia

= Systematizácia zbierky ľudových hudobných nástrojov zbierkového fondu Múzea ľudových hudobných nástrojov, ktoré vzniklo v roku 2008 v pôvodnej drevenici v obci Brutovce.

 

POPIS HUDOBNYCH NASTROJOV I

POPIS HUDOBNYCH NASTROJOV II

= Putovná výstava slovenských ľudových hudobných nástrojov nachádzajúcich sa v Múzeu ľudových hudobných nástrojov

POZVANKA na vystavu SPISSKY HRHOV august 2017 POZVANKA na vystavu STARY STACZ august 2017

= Prezentácia a propagácia ľudových hudobných nástrojov (postery, bannery, web stránka) z Múzea ľudových hudobných nástrojov – formou didaktickej pomôcky pre vzdel. a kult.inštitúcie

Informacny clanok 1 PREZENTACIA HUDOBNYCH NASTROJOV

Informacny clanok 2 hudobne nastroje

Informacny clanok 3 hudobne nastroje

Informacny clanok 4 hudobne nastroje

C) Hlasy predkov - kreatívne hudobné workshopy

= kreatívne hudobné workshopy s cieľom vytvoriť multimediálnu prezentáciu vybraných hudobných skladieb zo zbierky Hlasy predkov, na ktorých budú participovať obyvatelia zo slovensko-poľského pohraničia

Informacny clanok 1 KREATIVNE WORKSHOPY Hlasy predkov

Informacny clanok 2 KREATIVNE WORKSHOPY Hlasy predkov

WORKSHOP 1 WORKSHOP 2 WORKSHOP 3

D) Hlasy predkov - multimediálne prezentácie zbierky Hlasy predkov

= multimediálne prezentácie skladieb zo zbierky Hlasy predkov spojené s hovoreným slovom, prezentáciou archívnej fotodokumentáciou a scénickým tancom bude realizovaná na 6 miestach, ktoré sú významnými regionálnymi historickými miestami: Spišský Hrhov – Barcice – Stary Sacz – Bardejov – Kežmarok – Levoča.

KONCERT

HLASY_ PREDKOV_ clanok

Informacny clanok 1 MULTIMEDIALNE PREZENTACIE Hlasy predkov

HLASY PREDKOV – PUBLIKÁCIA

Knižná podoba “Hlasov predkov” obsahuje zvukové záznamy folklóru Lemkov – rusínov z archívu Ivana Paňkevyča (98 ľudových piesní (s nápevmi) a 14 ľudových rozprávaní, zapísaných v roku 1929 od viac ako 50 spevákov a rozprávačov zo 16 lokalít východného Slovenska v Prahe pre Českú akadémiu vied a v roku 1935 v pražským Radiojournalom pre košické štúdio. Súčasťou publikácie je CD s najstaršími dodnes zachovanými nahrávkami autentického folklóru Rusínov,ktorí žijú na Zakarpatsku, v juhovýchodnom Poľsku a na Slovensku. Iniciátorom a realizátorom nahrávok bol profesor Užhorodského gymnázia (neskôr Karlovej univerzity v Prahe) Ivan Paňkevyč (1887-1958). Ako odmenu za svoju prácu dostal od zmienených inštitúcií komplety nahrávok – 28 gramofónových platní. Dcéra Marta Dolnycká po smrti otca venovala tieto cenné nahrávky jeho žiakovi M. Mušinkovi, ktorý ich predkladá čitateľom vo forme folklórnej antológie.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov – rok 2018

Posted by on Feb 27, 2019 in Články | 0 comments

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov – rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov – rok 2018.pdf

read more

Oznam o výberovom konaní 16.1.2019

Posted by on Jan 16, 2019 in Články | 0 comments

Oznam o výberovom konaní 16.1.2019

Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov1 vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 6. február 2019 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu na Obecnom úrade Spišský Hrhov. Viac informácii v dokumente .pdf  

read more

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2018

Posted by on Dec 10, 2018 in Články | 0 comments

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2018

Dňa  14. 12. 2018 t.j. v piatok o 18.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove. PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie 3. Výročné správy obce Spišský Hrhov za r. 2017 a Správy nezávislého audítora k ÚZ, KÚZ za rok 2017 4. Úprava rozpočtu za rok 2018 5. VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sp. Hrhov 6. VZN č. 5/2018 o určení výšky...

read more

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.12.2018

Posted by on Nov 28, 2018 in Články | 0 comments

Dňa  7. 12. 2018 t.j v piatok o 18.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove. PROGRAM: 1. Úvodné náležitosti a) Otvorenie zasadnutia. b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a...

read more

MUZikMUZeum

Posted by on Máj 29, 2018 in Nezaradené | 0 comments

MUZikMUZeum

Názov mikroprojektu: MUZikMUZeum – interaktívne múzeum hudobných nástrojov poľsko-slovenského pohraničia Číslo mikroprojektu: INT/ET/PO/1/II/A/0128 Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Špecifický cieľ: Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi Partner projektu: Starosądecka Fundacja Kultury Hlavným cieľom projektu MUZikMUZeum je “propagácia kultúrneho a prírodného...

read more

Výzva pre hudobníkov a výrobcov pastieských hudobných nástrojov

Posted by on Okt 19, 2017 in Aktuality - Oznamy | 0 comments

Výzva pre hudobníkov a výrobcov pastieských hudobných nástrojov

Výzvu si prezriete na odkaze nižšie: Výzva pre hudobníkov a výrobcov pastireských hudobných nástrojov.pdf

read more

Program rozvoja obce Spišský Hrhov na roky 2017-2023

Posted by on Aug 28, 2017 in Články | 0 comments

Program rozvoja obce Spišský Hrhov na roky 2017-2023

Program rozvoja obce Spišský Hrhov na roky 2017-2023.pdf

read more

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Posted by on Aug 18, 2017 in Články | 0 comments

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: spissky.hrhov@vmnet.sk

read more

Výzva na predloženie ponuky systematizácia a prezentácia ľud.hud.nástrojov

Posted by on Jún 27, 2017 in Články | 0 comments

Výzva na predloženie ponuky systematizácia a prezentácia ľud.hud.nástrojov

 > Stiahni Výzva na predloženie ponuky systematizácia a prezentácia ľud.hud.nástrojov

read more