, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky

Rozvoj, obnova a spoznávanie Spišského Hrhova

Obnova parku v Spišskom Hrhove

10443916_10203959846459270_1916415338_nKeď sa minulý rok náš park ukladal do zimného spánku po 4 mesačných intenzívnych prácach, určite nikto netušil, že to bol vlastne len začiatok veľkého príbehu, v ktorom budeme tento rok pokračovať. V rámci prvej etapy sa nám podarilo vykonať najnutnejšie asanačné práce, vďaka ktorým je park otvorenejší a hlavne prístupnejší. Tento rok nás čaká projekt „Obnova parku v Spišskom Hrhove II. etapa“ vďaka podpore Ministerstva kultúry v rámci projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Budeme tak zamestnávať 16 nezamestnaných na 6 mesiacov.

Tento rok sa budeme venovať okrem iného archeologickým prieskumom, aspoň čiastočnej obnove zabudnutého rybníka a pokúsime sa obnoviť celý formálny parter pri hlavnej fontáne. Samozrejme budeme pokračovať v čistení a úprave ciest. Všetky tieto práce prebiehajú za odborného dozoru Ing. Semanovej z Krajského pamiatkového úradu a samozrejme pod taktovkou projekčného a organizačného týmu SARAHS.

Viac informácií o priebehu projektu nájdete na stránkach SARAHS www.sarahs.sk alebo na našom facebooku https://www.facebook.com/sarahs.organization

www.navlnepoznania.sk

10466789_10203959846419269_223383679_nEnvironmentálna výchova na materských a základných školách sa čím ďalej tým viac stáva predmetom diskusie. Vzhľadom k tomu, že sa objavuje v zákonoch, strategických dokumentoch a koncepciách, začína byť pre vzdelávacie zariadenia záväzným rozšírením vzdelávacích programov jednotlivých škôl.

Problematike environmentálnej výchovy sa na Základnej škole s materskou školou v Spišskom Hrhove venujeme už niekoľko rokov a v spolupráci so študentskou organizáciou SARAHS sme v roku 2012 odštartovali projekt “Na vlne poznania”.

Vzdelávací program “Na vlne poznania” predstavuje rozšírenie výuky na základných školách interaktívnou formou “outdoor” a vedie ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Snažíme sa deti viesť k rozvíjaniu a pochopeniu prírodných zákonitostí, princípov a vzťahov, ktoré prebiehajú okolo nás a často si ich ani neuvedomujeme. Deti tak interaktívnou a zábavnou formou získavajú možnosť pochopiť nevyhnutný prechod k trvalej udržateľnosti našej rýchlo a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti a vnímať vzájomne prepojené väzby a hodnoty prírody okolo seba.

Tento vzdelávací projekt realizujeme formou interaktívnych modulov spojených do tématických skupín, ktoré deti absolvujú formou celodenného výletu. Tieto moduly sú priamo naviazané na vzdelávacie pomôcky vybudované v areáli Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove pričom využívame aj potenciál areálu parku pri kaštieli v Spišskom Hrhove a ďalších častí obce Spišský Hrhov. Účastníkom tak ponúkame celodenný program plný nezabudnuteľných zážitkov a získaných poznatkou formou, ktorá deti motivuje a baví. Doteraz náš vzdelávaci program využilo viac ako 40 základných škôl Prešovského kraja a celodenný výlet absolvovalo viac ako 900 detí.

TEŠÍME SA AJ NA VÁS

www.navlnepoznania.sk

Marketingová štúdia

Vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu, bola pre obec Spišský Hrhov ako centrum Mikroregiónu Spišská Občina, vypracovaná „Marketingová štúdia cestovného ruchu“. Jedná sa o dokument, ktorý môže významnou mierou prispieť z rozvoju cestovného ruchu v obci a mikroregióne. Okrem toho že podrobne analyzuje východiskový stav a identifikuje možné rozvojové línie, významne špecifikuje cieľové skupiny, ktoré tvoria potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a definuje vízie obce a mikroregiónu. Štúdia je úzko a detaile prepojená s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Veľmi hodnotnou časťou je tá, ktorá definuje ciele, opatrenia a konkrétne úlohy, ktoré v strednodobom horizonte môžu vytvoriť pevný základ pre dlhodobé aktivity v cestovnom ruchu.

Dokument je vlastníctvom obce, ale nebol robený preto, aby niekde ležal v šuplíku. Mal by v prvom rade slúžiť ako odborné východisko pre existujúcich i potencionálnych aktérov cestovného ruchu, predovšetkým podnikateľov a mimovládne organizácie. Prepojenosť s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, zabezpečuje do veľkej miery prijatie záväzku realizovať odporúčané a plánované aktivity v horizonte najbližších rokov. Preto si existujúci či potencionálny podnikateľ môže kontinuálne pripravovať a plánovať vlastné aktivity, ktoré budú nadväzovať na zámery obce a mikroregiónu.

Takmer vo všetkých opatreniach navrhovaných marketingovou štúdiou sa začali podnikať prvé kroky, pre úspešnú realizáciu. Za posledný polrok vzniklo niekoľko zámerov obce i podnikateľov, ktoré priamo vychádzajú z týchto odporúčaní.

Budeme Vás o nich pravidelne informovať od doby, kedy zámery nadobudnú reálne kontúry.

Výnimočnú prácu v tomto období vykonala naša škola v spolupráci s mimovládnou organizáciou Sarahs Sk, n.o. Inovatívnym a veľmi pútavým spôsobom ukazujú, ako je možné realizovať aktivity spojené s cestovným ruchom , v premyslených a interesantných balíkoch organizovaných vzdelávacích modulov. Aj tieto aktivity by mali byť motivačné pre podnikateľov, ktorí by mali byť v budúcnosti schopní vytvárať podobné balíčky služieb pre turistov a návštevníkov obce a mikroregiónu.

 

 > Stiahni 1. Marketingová štúdia
 > Stiahni 2. Marketingová štúdia – prílohy