, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2018

Posted by on Dec 10, 2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2018

Dňa  14. 12. 2018 t.j. v piatok o 18.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie
3. Výročné správy obce Spišský Hrhov za r. 2017 a Správy nezávislého audítora k ÚZ, KÚZ za rok 2017
4. Úprava rozpočtu za rok 2018
5. VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sp. Hrhov
6. VZN č. 5/2018 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie, a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Sp. Hrhov
7. Rozpočet na rok 2019, na roky 2020-2021, prerokovanie a schválenie predložených návrhov
8. Dodatok č. 2 k NZ na pozemok
9. Vyradenie majetku – ZŠ s MŠ Sp. Hrhov
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sp. Hrhov
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
PhDr. Vladimír Ledecký
starosta obce

Spišský Hrhov 10. 12. 2018